VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т

Основні характеристики і параметри антен

 

Антена є проміжною ланкою між радіопристроєм – приймачем або передавачем – і навколишнім середовищем. Вона є відкритим коливальнім контуром із розподіленими параметрами і виконує функції перетворювача електромагнітної енергії з однієї форми на іншу, тобто трансформатора. Передавальна антена, до якої підведена енергія від передавача у вигляді високочастотного електричного струму, збуджує в просторі електромагнітне поле, еквівалентне електричному сигналу, що передається. Дуже незначна частина енергії цього поля, яка, поширюючись у відкритому просторі, досягає місця розташування приймальної антени, створює в ній електрорушійну силу, достатню для подальшого підсилення та відтворення сигналу.

Антени мають властивість оборотності, тобто передавальна антена може бути приймальною і навпаки. В пристроях радіолокації, наприклад, одна й та сама антена і випромінює, і приймає сигнали.

Одним з основних параметрів антени, що кількісно характеризує її спрямованість, є коефіцієнт спрямованої дії (КСД). Для визначення КСД порівнюють конкретну антену з ідеалізованою (ізотропною) антеною, яка випромінює в усіх напрямках однаково.

Якщо дві антени випромінюють у простір ту саму потужність, то КСД антени, що розглядається, визначається як співвідношення
                                                                           DP,                    (1)
де Па – густина потоку енергії, яка випромінюється в довільному напрямку; По – густина потоку енергії ізотропної антени; F(β,α) – нормована характеристика спрямованості антени.

Графічне зображення в просторі або в будь-якій площині функції нормованої характеристики спрямованості антени називають її діаграмою спрямованості. Будують діаграми спрямованості, як правило, в полярних координатах.

Якщо значення Па визначається в напрямку максимального випромінювання антени, то її максимальний КСД
                                                                             DPP.                           (2)

Антена навантажує вихідний каскад радіопередавача як елемент його вихідного кола опором, який в загальному випадку визначається так:
                                                                     ZR,                  (3)
де Zвх– сумарний опір випромінювання, що визначається інтегруванням вектора Пойтінга; Rвтр – еквівалентний опір втрат; А –сумарний реактивний опір антени.

Для резонансних антен Xa2 = 0.

Виходячи з (3 формули), корисно ввести також поняття добротності, смуги пропускання і частотної характеристики антени, які аналогічні визначеним раніше для коливального контуру.

Формула (3) визначає вхідний опір антени для випадку, коли можна виміряти струм на її вході. Якщо ж виникає питання про потужність випромінювання або про потужність втрат, то їх знаходять множенням R і відповідно Rвтр на половину квадрата амплітуди вхідного струму:
                                                                    PR.               (4)

Розглянуті випадки стосуються лише живлення антен від двопровідних ліній, до яких можна застосувати поняття теорії електричних кіл. У разі приєднання антени за допомогою довгої лінії (наприклад, хвилеводу) поняття вхідного опору вживається лише умовно. В регулярній частині хвилеводу існує тільки поле основного типу й опором його в поперечному перерізі може бути відношення поперечних компонентів напруженостей E та H цього поля. Роль вхідного опору антени тут відіграє опір навантаження, який залежить також від довжини відрізка з'єднувальної лінії.
Передавальну антену як споживача енергії характеризують ККД:
                                                                     NPPR.                  (5)
Параметри D й η визначають узагальнений параметр передавально1 антени, який називають коефіцієнтом підсилення:
                                                                               GDN.                              (6)

Незважаючи на те, що відносно антен діє принцип взаємності, тобто їхні основні параметри ідентичні як у режимі передачі, так і в режимі приймання, роботу приймальної антени як еквівалентного генератора характеризують додатковими, специфічними тільки для неї, параметрами: потужністюP, яку вона віддає радіоприймачу, та ефективною поверхнею А (для лінійних антен кіло- і гектометрових хвиль замість параметра А користуються поняттям дієвої висоти антениh2). Ці параметри мають безпосередній зв'язок із КСД та коефіцієнтом підсилення антени. Можна довести, що максимальна потужність, яку антена віддає радіоприймачу в узгодженому режимі, визначається так:
                                                                           PEG.                        (7)
де Еm – напруженість поля поблизу приймальної антени; W0 – хвильовий опір вільного простору.
Ефективна поверхня антени пов'язана з КСД таким виразом:
                                                                                                       AD.                              (8)

Абсолютно не спрямованою антеною, яка випромінює електромагнітну енергію в усіх напрямах з однаковою інтенсивністю може бути лише антена із сферичною поверхнею, або як її називають – точковий ізотропний випромінювач.

Всяка реальна антена в якійсь мірі є спрямованою, тобто випромінювання здійснюється у якомусь переважному напрямі. По відношенню до поверхні Землі випромінювання антен розглядають в екваторіальній та меридіональній площинах. Наприклад, диполь Герца володіє спрямованістю в меридіональній площині і не має спрямованості в екваторіальній площині.

Направленість антени прийнято оцінювати характеристикою спрямованості – залежністю напруженості поля випромінювання від напряму при умові, що напруженість поля вимірюють на однаковій відстані від антени в усіх напрямах. Графічно представлена залежність напруженості поля випромінювання від напряму називається діаграмою спрямованості.

Напруженість поля характеризується амплітудою, фазою і поляризацією. Найчастіше користуються амплітудною характеристикою спрямованості.

diahrama sprjamovanosti

Прокоментувати:

вгору